Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Ebben a cikkben általánosan írok a szlovák adóbevallások elkészítéséről és benyújtásáról. Itt csupán a jövedelemadó bevallásokról és a hozzáadottérték-adó bevallásról írok, a helyi adókról nem. Megemlítem még a gépjárműadót. A bevallások benyújtása sem egyszerű, hiszen főképpen elektronikus úton kell eljuttatni az adóhatóság felé. Az adók befizetéséről külön fejezet szól. Továbbá szó van a szankciókról is.

 

Útmutató a szlovák adóbevallás elkészítéséhez és benyújtásához

 

Melyik törvény szabályozza a szlovák adóbevallások benyújtását

Az 563/2009 számú adókezelésről szóló törvény (adórend) szabályozza az adóbevallás benyújtásának kötelességét. Továbbá azt is az adórend szabályozza, hogy milyen módon és milyen formában szükséges benyújtani az adóbevallást.

Az 595/2003 számú jövedelemadó törvény szabályozza a személyi jövedelemadó és a társasági adó bevallásának határidejét.

A 222/2004 számú hozzáadottérték-adó törvény szabályozza a hozzáadottérték-adó (DPH / szlovák ÁFA) bevallások benyújtásának gyakoriságát (havi vagy negyedéves). Továbbá szabályozza a bevallást kiegészítő kimutatások benyújtásának gyakoriságát. Ezek a kimutatások az ellenőrző kimutatás és az összesítő nyilatkozat.

Ki nem köteles adóbevallást benyújtani

2019-es évre nem köteles adóbevallást benyújtani az a természetes személy, akinek az adó alá vetendő jövedelme 2019-ben nem haladta meg az 1.968,68 EUR-t. Ennek ellenére lehetnek olyan helyzetek, amikor előnyös adóbevallást benyújtani, mivel csak ez által kaphatja vissza a már befizetett adóelőleget.

Amennyiben egyéni vállalkozó nem nyújtaná be az adóbevallását, az adóhatóság nem tudná, hogy csupán elfelejtette, illetve hanyagságból nem adta be a bevallását, vagy a jövedelme nem érte el a fent említett összeget. Ezért jobb, ha az egyéni vállalkozó minden esetben benyújtja az adóbevallását.

Olyan jogi személy, amely nem vállalkozás céljából lett létrehozva, nem köteles adóbevallást benyújtani, amennyiben kizárólag olyan bevételei voltak az adott évben, amelyek nem képezik az adó tárgyát, illetve amelyekből az adó levonással volt beszedve.

Szlovák adóbevallás benyújtásának határideje

Az adóbevallás benyújtásának határidejét minden esetben az adott adónemre vonatkozó törvény szabályozza. Amennyiben a bevallás benyújtásának határideje szombatra, vasárnapra, illetve ünnepnapra esne, a bevallás benyújtható az szabadnapot követő első munkanapon.

Jövedelemadó bevallás

Úgy a személyi jövedelemadó bevallás, mint a társasági adó bevallás benyújtásának határideje általánosságban a következő naptári év március 31-e.

Azok a jogi személyek, amelyeknek eltérő a gazdálkodási évük, ennek utolsó napjától számítva a harmadik hónap utolsó napja a társasági adó bevallás benyújtásának határideje.

Az említett esetekben viszont el lehet halasztani az adóbevallások benyújtásának határidejét egy, kettő, vagy legfeljebb három hónappal. Amennyiben az adózónak külföldről is származtak bevételei a tárgyi adózási időszakban, további három hónappal is elhalaszthatja az adóbevallás benyújtásának határidejét. Ilyen esetben tehát legfeljebb a következő év szeptemberi hónapjának utolsó napja lehet az új határidő.

Amennyiben az adózó a bevallás határidejét elhalasztani kívánja, mindenképp értesíteni kell erről az adóhatóságot. Erre szolgálnak a megfelelő nyomtatványok, illetve elektronikus űrlapok.

A halasztásról szóló adatlap sikeres benyújtása esetén a jövedelemadót és a társasági adót is a választott, tehát a halasztást bejelentő nyomtatványban feltüntetett új időpontig kell befizetni.

A személyi jövedelemadóról részletesen ebben a cikkben írtam: 2019-es jövedelemigazolás és a szlovák SZJA bevallás

A szlovák társasági adóról ebben a cikkben írtam részletesen

Hozzáadottérték-adó bevallás

A hozzáadottérték-adó bevallás határidejét nem lehet elhalasztani. Az adózási időszak lehet havi, vagy negyedéves. A bevallást, az ellenőrző nyilatkozatot és az összesítő nyilatkozatot minden esetben az adózási időszakot követő hónap 25.-ik napjáig kell benyújtani. Hasonlóképpen a hozzáadottérték-adót (DPH-t) is az adózási időszakot követő hónap 25.-ik napjáig kell befizetni.

Gépjárműadó bevallás

A gépjárműadó bevallás benyújtását és az adó befizetését a tárgyi évet követő naptári évben január 31.-ig szükséges megtenni. Erről a 361/2014 számú gépjárműadóról szóló törvény rendelkezik. A gépjárműadóról részletesen ide kattintva tud olvasni.

Helyesbítő és önellenőrzéssel módosított adóbevallások

A fent említett adóbevallások típusaira érvényesek a következő sorok a bevallások módosításáról.

Amennyiben még a bevallás benyújtásának határideje előtt észrevesszük, hogy hibáztunk, vagy felmerülnek még további adatok, amik az első bevallásba nem kerültek bele, helyesbítő adóbevallást nyújthatunk be. Ilyen esetben az első bevallásra nem lesznek tekintettel. Csupán a helyesbítő bevallás adatai kerülnek majd feldolgozásra az adóhatóságnál.

A határidő előtt szükség esetén bármennyi helyesbítő bevallást lehet benyújtani. Mindig az utolsó bevallás által beküldött adatokat fogják hiteles adatoknak tekinteni. Ezért is a helyesbítő bevallásokban az összes adatot ismételten ki kell tölteni.

Amennyiben az adóbevallások határidejének eltelte után jövünk rá, hogy adatokat kell módosítani, ez esetben önellenőrzéssel módosított bevallást nyújtunk be. Szlovákul „utólagos” adóbevallásnak nevezik.

Az ellenőrző kimutatásnál és az összesítő nyilatkozatnál csupán a hibás adatok módosítását, illetve a hiányzó adatok pótlását kell feltüntetni. A személyi jövedelemadónál, a társasági adónál és a hozzáadottérték-adónál a bevallás űrlapjában külön mezők szolgálnak az adó különbözetének feltüntetésére.

Amennyiben a határidő után módosított bevallás adó visszaigénylésével járna, nem vagyunk kötelesek benyújtani az önrevízióval módosított adóbevallást. Viszont amennyiben további adóbefizetés a módosított bevallás végeredménye, ezt mindenképp kötelesek vagyunk benyújtani és befizetni az adót.

Korábban írtam egy egész cikket témáról: A szlovák adóbevallás önrevíziója kétféle módon történhet

Az adóbevallások benyújtásának módja

A munkavállalók és azok a természetes személyek, akiknek a munkaviszonyuk mellett csak bérbeadásból számazik jövedelmük, illetve egyéb jövedelmük van, benyújthatják a személyi jövedelemadó bevallást papíron. Megtehetik ezt személyesen az adóhatóság területileg illetékes kirendeltségén. Vagy akár elküldhetik postán is az adóbevallásukat az adóhatóságnak.

Az egyéni vállalkozók és a cégek már kizárólag csak elektronikus úton nyújthatják be az adóbevallásaikat. Az elektronikus hozzáférésről egy korábbi cikkben írtam.

Az adóbevallásokat egyrészt közvetlenül az adóhatóság portálján lehet benyújtani. Ugyanez vonatkozik az ellenőrző kimutatásra és az összesítő nyilatkozatra is. Másik elegáns megoldás egy eDane nevű applikáció, melyet szintén az adóhatóság üzemeltet. Mindkettőhöz ugyanaz az elektronikus hozzáférés szükséges.

A bevallások benyújtásának harmadik módja a központi ügyfélkapu által lehetséges. A központi ügyfélkapu valójában a „slovensko.sk” portál. Ezen belül lehet csatlakozni a szlovák adóhatósághoz. A külföldi állampolgárok is szerezhetnek hozzáférést a központi ügyfélkapuhoz. Ennek módjáról írtam nemrég egy cikket: Szlovák ügyfélkapu és az alternatív hitelesítő eszköz külföldieknek

Megoldások az adó befizetésére

Az adóbevallásban kiszámított és bevallott adókötelességet – személyi jövedelemadó, társasági adó, gépjárműadó – bankátutalással, vagy postautalvány által lehet befizetni.

Az adót abban az esetben nem kell befizetni, amennyiben az adókötelesség összege kevesebb, mint 5 EUR.

Amennyiben az adózó átmeneti anyagi gondok miatt nem tudja befizetni az adókötelességét, kérvényezheti az adóhatóságnál a befizetés határidejének elhalasztását, illetve részletfizetést kérvényezhet. A kérvényhez a vállalkozás pénzügyi helyzetének kimutatását is mellékelni kell. Illeték 4,50 EUR. Számolni kell azzal, hogy 10% késedelmi kamatot fog az adóhatóság felszámítani, amennyiben jóváhagyja a részletfizetést, illetve az adóbefizetés időpontjának halasztását.

Kizárólag indokolt esetekben az adóelőlegek fizetésének összegét és ütemét is módosítani lehet adóhatóság felé benyújtott kérvény által.

Adóhatósági bankszámla

A szlovák adóhatóságnál minden adózónak saját bankszámlája van. Ezt az Állami Kincstár (Štátna pokladnica) vezeti.

Az adóregisztráció után az adózó megkapja a regisztrált adónemre vonatkozó igazolványt (kiskártyát). Kap mellé egy levelet az adóhatóságtól, amely tartalmazza az adószámát és a személyes bankszámlájának törzsadatát. Minden adónemhez tartozik egy hatszámjegyű szám. Ezt a számot kell beírni „előszámként” kötőjellel a bankszámlájának törzsszámához. Így keletkezik minden adónemhez egy bankszámlaszám. Ezt kell még IBAN formátumra konvertálni. Az adóhatósági levél tartalmazza ezeket a bankszámla számokat, IBAN formátumban is minden adónemhez.

Az Állami Kincstár banki kódja (SWIFT): SPSRSKBAXXX

Az adóhatóság levelében megadott bankszámlára kell befizetni az adóbevallásban kiszámított adót. Fontos, hogy a közleménybe az adó-időszakot meghatározó kódot (változó azonosítót = szlovákul „variabilný symbol”) szükséges beírni.

A változó azonosító, amely 10 számjegyből tevődik össze, a következő módon képződik:

Például egy júliusi adóelőleg, vagy DPH befizetés kódja 1100072019

1100 – adóelőleget jelent, 1700 – a végső adóelszámolást jelentené,

07 – az adóidőszak hónapját, tehát ebben az esetben júliust jelent, vagy 42 – második negyedévet jelentené, vagy 99 az egész évre vonatkozó adót jelentené,

2019 – az adott évet.

A külföldről indított utalásoknál a közleménybe kell beírni a 10 számjegyű változó azonosítót, amely elé a „VS” rövidítést kell beírni. Továbbá a bank teljes nevét és címét is fel kell tüntetni, ami a következő:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
81005 Bratislava

Visszatérítendő adókülönbözet

Amennyiben az adózási időszak alatt az adózó adóelőleget fizetett és az adóbevallásban visszatérítendő adókülönbözetet állapított meg, ennek visszafizetését közvetlenül az adóbevallás űrlapja által igényelheti vissza. Csak abban az esetben kapja vissza, amennyiben az adókülönbözet több mint 5 EUR.

Az adóbevallás űrlapján kell megadni azt a bankszámla számot, ahová kívánja visszatéríteni az adókülönbözetet. Az adóhatóság legkésőbb 40 napon belül kell hogy visszautalja az adókülönbözetet.

Szankciók

Az adóbevallás határidő utáni benyújtása esetén a szankció 30 EUR-tól egészen 16.000 EUR-ig terjedhet.

Amennyiben az adóhatóság határidő után felszólítja az adózót az adóbevallás benyújtására, a szankció 60 EUR-tól egészen 16.000 EUR-ig terjedhet.

Amennyiben az adó nem lett időben befizetve, az adóhatóság 15% p.a. késedelmi kamatot számít fel az adótartozásra.

Ajándék – szlovák adóbevallás magyar nyelvű útmutatója

A hírleveleim rendszeres olvasóinak elküldtem néhány típusú adóbevallás magyar nyelvű kitöltési útmutatóját, illetve ezek linkjét. Iratkozzon fel Ön is a hírlevelemre, hogy megkapja azokat a plusz infokat, amelyeket sehol máshol nem teszek közzé.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2020.02.16.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamiylen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!