Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Ahhoz, hogy a külföldi személynek jövedelemadó fizetési kötelessége keletkezzen Szlovákiában, olyan tevékenységet kell folytatnia a Szlovák Köztársaság területén, amelyekről a szlovák jövedelemadó törvény kimondja, hogy Szlovákiában kell jövedelemadó fizetés alá vetni. Ekkor keletkezik állandó telephely Szlovákiában. Ezek a tevékenységek az 595/2003 számú szlovák jövedelemadó-törvény 16.§-ában vannak feltüntetve. Párhuzamosan a két ország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló Egyezmény rendelkezéseinek is meg kell felelni.

 

5 típusú állandó telephely Szlovákiában

 

Állandó telephely típusai Szlovákiában

Fontos megvizsgálni azt, hogy milyen teljesítéseket nyújt Szlovákiában a külföldi személy, ki által és hol végzi a tevékenységét. Ezek alapján lehet csak meghatározni az állandó telephely keletkezését.

Az állandó telephely általános meghatározása az 595/2003 számú szlovák jövedelemadó-törvény 16.§ (2) bekezdésében található.

Az említett szlovák jövedelemadó törvény ötféle állandó telephelyet ismer:

  • klasszikus,
  • építőipari,
  • szolgáltatási,
  • ügynöki és
  • digitális platform alapján.

A szlovák adóhatóság igazgatósága eljárási szabályzatokat adott ki minden típusú állandó telephellyel kapcsolatban. A szabályzatok célja, hogy egységesen legyen megítélve az egyes állandó telephelyek keletkezése. Ezt példák által is szemlélteti.

Két ország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló Egyezmény

Annak ellenére, hogy az 595/2003 számú szlovák jövedelemadó törvény meghatározza, hogy a tevékenység végzésére alkalmas hely, illetve berendezés állandónak tekintendő, amennyiben a tevékenység végzésére állandó jelleggel vagy ismételten használt, a nemzetközi Egyezmény értelmében kell eljárni. A két ország közötti Egyezmény rendelkezéseinek ugyanis előnye van a szlovák jövedelemadó törvénnyel szemben. Az Egyezmény párhuzamosan nem határozhat meg szigorúbb feltételeket, mint az álamok belső törvényei.

Klasszikus állandó telephely

Klasszikus állandó telephely egy tartós hely, ahol a tevékenység fizikálisan végezhető. Lehet ez iroda, műhely, műszaki berendezés, stb. A két ország közötti Egyezmény az 5. cikk 1. és 2. bekezdésében határozza meg a telephelyet következőképpen:

1. Az Egyezmény alkalmazásában a „telephely” kifejezés olyan állandó üzleti helyet jelent, melyen keresztül a vállalkozás üzleti tevékenységét részben vagy egészben kifejti.

2. A „telephely” kifejezés magában foglalja különösen:

a) az üzletvezetés helyét,

b) a fiókot,

c) az irodát,

d) a gyárat,

e) a műhelyt,

f) a bányát, az olaj- és a földgázkutat, a kőfejtőt és a természeti kincsek kitermelésére szolgáló egyéb telepeket.

Építőipari állandó telephely

Építőipari állandó telephely ahhoz a szlovák ingatlanhoz kötött, amelyen folyik az építkezés, illetve felújítás. A két ország közötti Egyezmény az 5. cikk 3. bekezdésének a) pontjában határozza meg a következőképpen:

3. A „telephely” kifejezés szintén magában foglalja:

a) az építési területet, az építkezési, összeszerelési vagy berendezési munkálatokat, de csak akkor, ha a munka 12 hónapnál tovább tart;

Szolgáltatási állandó telephely

Szolgáltatási állandó telephely az, ahol a szolgáltatásnyújtást végzik. Például egy nemzetközi tanácsadó cégnél, amikor a másik ország tanácsadói jelen vannak Szlovákiában több mint 183 napnál tovább és szolgáltatást, azaz tanácsadást nyújtanak.

A két ország közötti Egyezmény az 5. cikk 3. bekezdésének b) pontjában határozza meg a következőképpen:

b) szolgáltatások nyújtását, beleértve a tanácsadói és a vezetői szolgáltatásokat, amelyeket egy vállalkozás alkalmazottai vagy az általa e célra megbízott személyzet lát el, de csak akkor, ha az ilyen jellegű tevékenységek az országon belül (az azonos vagy kapcsolódó program keretében) bármelyik 12 hónapos időszakon belül összesen legalább 6 hónapig tartanak.

Ügynöki állandó telephely

Ügynöki állandó telephely olyan, amelynél ügynök által végzi Szlovákiában a külföldi cég a tevékenységét. Például külföldi biztosító társaság ügynökei lehetnek jelen Szlovákiában. Ügynök lehet akár szlovák cég is, nem csupán természetes személy. Az ügynök felhatalmazást kapott a külföldi cégtől arra, hogy a nevében üzleteket kössön.

Azt is figyelembe kell venni, hogy az ügynök független-e, vagy nem. Jogosult-e aláírni a szerződést az szlovák ügyféllel, vagy nem.

A két ország közötti Egyezmény az 5. cikk 5. pontjában határozza meg az ügynöki állandó telephelyet következőképpen:

5. Tekintet nélkül az 1. és 2. bekezdések rendelkezéseire, ha egy személy – kivéve a független jogállású képviselőt, akire a 6. bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni – egy vállalkozás nevében tevékenykedik, és felhatalmazása van arra, hogy a vállalkozás nevében az egyik Szerződő Államban szerződéseket kössön, és ezzel a jogával rendszeresen él is, akkor ez a vállalkozás olyan vállalkozásnak tekintendő, amelynek telephelye van ebben az Államban minden olyan tevékenység tekintetében, amelyeket ez a személy a vállalkozás érdekében végez, kivéve, ha az ilyen személy tevékenysége azokra a 4. bekezdésben említett tevékenységekre korlátozódik, amelyek, ha állandó üzleti hely igénybevételével végeznék, nem tennék az állandó üzleti helyet telephellyé azon bekezdés rendelkezései értelmében.

Viszont ha független az ügynök, nem keletkezik állandó telephelye a külföldi vállalkozásnak. Erről a két ország közötti Egyezmény 5. cikk 6. pontjában rendelkezik:

6. Nem tekintendő úgy, hogy az egyik Szerződő Állam vállalkozásának telephelye van a másik Szerződő Államban csupán azért, mert ebben a másik Szerződő Államban alkusz, bizományos vagy más független jogállású képviselő révén tevékenységet fejt ki, feltéve, hogy ezek a személyek rendes üzleti tevékenységük keretében járnak el.

Digitális platform alapján létrejött állandó telephely

Digitális állandó telephely digitális platform segítségével jön létre. Ilyenek például a Booking, Airbnb, az Über, és hasonlók.

Állandó telephely és a bejegyzett szervezeti egység

A külföldi személy által végzett tevékenység Szlovákiában nem minden esetben keletkeztet állandó telephelyet.

Ha lenne a külföldi alapítónak Szlovákiában cégbíróság által bejegyzett szervezeti egysége, nem a szervezeti egység fizetne Szlovákiában jövedelemadót. A tevékenység alapján keletkezett állandó telephelynek kell jövedelemadót fizetni.

A szervezeti egység nem egyenlő, és nem azonos az állandó telephellyel.

Amennyiben a szlovák szervezeti egység csupán kisegítő, kiegészítő tevékenységet végez (pl. marketing tevékenységet), nem keletkezik a külföldi vállalkozásnak Szlovákiában állandó telephelye.

Állandó telephely csupán adózási megnevezés, mely alapján a külföldi személynek adózási joga keletkezik Szlovákiában. A szervezeti egység csupán egy olyan jellegű kinyilatkoztatás, hogy a külföldi személy Szlovákiában kíván tevékenységet folytatni.

Fontos hangsúlyozni, hogy a jövedelemadó fizetése szempontjából keletkezett állandó telephely nem azonos a hozzáadottérték-adó törvényben meghatározott telephellyel. Ez a két fogalom teljesen eltérő, és nem sok közük van egymáshoz.

Több párhuzamos állandó telephely

Minden esetben a külföldi személy Szlovákián belüli tevékenységét kell vizsgálni.

Lehetnek a külföldi cégnek különböző aktivitásai és ennek következtében különböző típusú állandó telephelyei is keletkezhetnek Szlovákiában. Például több építkezésen is dolgozik párhuzamosan Szlovákia területén a külföldi cég, így több építőipari állandó telephelye keletkezhet.

Az 595/2003 számú szlovák jövedelemadót törvény 17.§-ának (25) bekezdése értelmében minden állandó telephely tevékenységét egymástól függetlenül kell vizsgálni. Ezek alapján kell egyenként kimutatni az adóalapot minden állandó telehelyre vonatkozóan. Az egyes adóalapokat kell a végén összeadni. A végösszeg kerül a szlovák adóbevallásba.

Minden állandó telephelyet külön egységként kell könyvelni, azaz külön analitikán vezetni a számviteli tételeit. Az egyiknél adóveszteség, a másiknál adónyereség keletkezhet. Mindegyikhez külön kell csatolni az adóalap csökkentő és az adóalap növelő tételeket. Legmegfelelőbb egy EXCELL táblázatban vezetni. Majd a végén összeadni vízszintesen és függőlegesen is. Így keletkezik a végeredmény, ami az adóbevallásba kerül. Ilyen helyzet előfordulhat az építőiparban.

Keletkeztet-e Szlovákia területén létrehozott raktár állandó telephelyet?

Példa: Külföldi jogi személy áthelyezi az áruját Magyarországról Szlovák Köztársaság területére, ahol raktárt bérel. Majd ezt követően értékesíteni fogja az árut Szlovákiában. Keletkezik-e állandó telephelye és kell-e Szlovákiában jövedelemadót fizetnie?

Magyarországi jogi személynek Szlovákiában nem keletkezik állandó telephelye, ha megfelel a két ország közötti Egyezmény 5. cikk 4. pontjában leírtaknak.

4. E Cikk előző rendelkezéseire való tekintet nélkül a „telephely” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az nem foglalja magában a következőket:

a) az olyan berendezéseket, amelyeket kizárólag a vállalkozás javainak vagy áruinak raktározására, kiállítására vagy leszállítására használnak;

b) a vállalkozás javainak vagy áruinak olyan készleteit, amelyeket kizárólag raktározás, kiállítás vagy leszállítás céljából tartanak;

c) a vállalkozás javainak vagy áruinak olyan készleteit, amelyeket kizárólag abból a célból tartanak, hogy azt egy másik vállalkozás feldolgozza;

d) az olyan állandó üzleti helyet, amelyet kizárólag abból a célból tartanak fenn, hogy a vállalkozás részére különböző javakat és árukat vásároljanak, vagy információt szerezzenek;

e) az olyan állandó üzleti helyet, amelyet kizárólag abból a célból tartanak fenn, hogy a vállalkozás részére bármilyen más előkészítő vagy kisegítő jellegű tevékenységet folytassanak;

f) az olyan állandó üzleti helyet, amelyet kizárólag az a)-e) pontokban említett tevékenységek valamilyen kombinációjára tartanak fenn, feltéve, hogy az állandó üzleti helynek az ilyen tevékenységek kombinációjából adódó teljes tevékenysége előkészítő vagy kisegítő jellegű.

Ezek alapján tehát csupán a raktár, mint lerakat, nem keletkeztet állandó telephelyet a szlovák jövedelemadó fizetése céljából.

A külföldi vállalkozás elszámolható költségei az állandó telephelynél

Ebben a témában az 595/2003 számú szlovák jövedelemadó törvény 17.§-a (7) bekezdésében találjuk az útmutatót.

Az adóalap számításánál olyan költségeket is elszámolhat a szlovák állandó telephely terhére a külföldi Alapító, amelyeket bizonyíthatóan az állandó telephely működtetésének érdekében fizetett ki. Ehhez tartoznak az irányításra, igazgatásra és a közös adminisztrációra fordított kiadások is.

Példa: A külföldi alapító szoftvert vásárol az összes egysége számára. Ez által jelentős engedményt kap a szoftvert értékesítő cégtől. A 20 licencből egyet az állandó telephely számára vásárolt. Tehát ez bizonyíthatóan az állandó telephely számára kifizetett költség az alapító részéről.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2019.08.18.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamiylen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!