Általános szerződési feltételek a Prémium tartalomhoz

Szolgáltató

Weboldal: www.vallalkozasszlovakiaban.hu (a továbbiakban: „Honlap”)

Üzemeltető: MARK PLUS, s.r.o. (a továbbiakban: „Szolgáltató”)

IČO: 35965274, DIČ: 2022086869, IČ DPH: SK2022086869

székhely: Štefánikova 1774/21, 94301 Štúrovo, SK

Cégjegyzék: OR Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17337/N

A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: „Megrendelő”) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében a 22/2004 számú elektronikus kereskedelemről szóló törvény alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt.

Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A szolgáltatás tárgya, megrendelés

A Szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgyát képezi a Honlapon található Prémium tartalom (a továbbiakban: „szolgáltatás”).

A szolgáltatás megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el. Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a szolgáltatással kapcsolatos adatok (így különösen a szolgáltatás ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

Megrendelés

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF megsértőit, vagy egyébként etikátlanul, vagy a Szolgáltató érdekeinek veszélyeztetőit a Szolgáltatás igénybevételéből kizárja.

A szolgáltatás megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

Személyes adatok: e-mail cím, vezetéknév és keresztnév

Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);

A megrendelést EUR-ban vagy HUF-ban teheti meg a Megrendelő saját választása szerint. A szolgáltatás megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól. A visszaigazolás tartalmazza a bankátutalásra vonatkozó adatokat.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a szolgáltatás megrendelésére csak banki átutalással van lehetőség.

Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a teljesítés megkezdéséig bármikor módosíthatja.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar, de Szlovák Köztársaságra vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

Előfizetés és előfizetési időszak

A Prémium tartalom előfizetés 183 napra szól, a Megrendelő ebben az időszakban tud hozzáférni az előfizetéshez kötött tartalmakhoz. A hozzáférés csak az előfizetési díj befizetése után élesedik. A 183 napos hozzáférési időszak a befizetés időpontjával kezdődik.

Felhasználók száma

Egy előfizetéssel kizárólag egy felhasználó használhatja a Prémium tartalmat.

Hosszabbítás

Az előfizetési szolgáltatást meghosszabbítani legkorábban a futó előfizetés lejárata előtt 30 nappal és legkésőbb annak lejárata napjáig lehet. A futó előfizetői hozzáférés előtt leadott megújítás esetén az új előfizetői időszak a futó előfizetési időszak lejárata után kezdődik.

Elállás, felelősség

Elállás

Megrendelő elállási jogát a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a szolgáltatás első igénybevételének napja közötti időszakban jogosult gyakorolni.

Felelősség

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget, olyan működési hibáért, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja, továbbá a Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

Jogi nyilatkozat

A honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 185/2015 számú tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, azaz Janok Júlia nevét, valamint a Honlapot, mint forrást megjelölni.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetes felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában napi 500 EUR, azaz napi ötszáz euro összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó  a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

Egyéb rendelkezések

A hírlevél és az adatkezelés, adatfeldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi tájékoztató előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát munkanapokon 09:00-16:00 között:

–       janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu

–       Štefánikova 14, 94301 Štúrovo (Párkány), SK

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Slovenská obchodná inšpekcia,
Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, SK.

https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatályos: 2020.09.14. napjától visszavonásig vagy módosításig.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!