Adatkezelési tájékoztató a Prémium tartalomhoz

Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a MARK PLUS, s.r.o (továbbiakban Adatkezelő, illetve Szolgáltató) által a www.vallalkozasszlovakiaban.hu internetes oldalon (továbbiakban Weboldalon) és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások – Prémium tartalom keretében végzett adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse, egyidejűleg közzétegye az ezekhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Prémium tartalom elérésére kialakított automatizált folyamatban résztvevők (továbbiakban Felhasználók) által megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A Prémium tartalom megrendelésével a Felhasználó elfogadja jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért az erre szolgáló rendszer használata és a Prémium tartalom megrendelése előtt kérjük, olvassa el jelen Adatkezelési tájékoztatót.

Adatkezelő megnevezése és adatai

Adatkezelő cégneve:                 MARK PLUS, s.r.o.

Székhelye:                                    Štefánikova 1774/21, 94301 Štúrovo (Párkány), SK

Képviseletre jogosult:               Ing. Júlia Janoková – ügyvezető

IČO (cégjegyzékszám):              35965274,

DIČ (adószám):                           2022086869,

IČ DPH (közösségi adószám): SK2022086869,

Cégjegyzéki nyilvántartás száma: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, č. 17337/N

E-mail cím:                                  janok.julia @ markplus . sk

Adatfeldolgozó megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó cégneve:         SalesAutopilot Kft.

Székhelye:                                   Margit krt. 31-33., félemelet 4-5., 1024 Budapest, HU

DIČ (adószám):                           25743500-2-41

Telefonszám:                              (+36) 1 490 0172

A kezelt személyes adatok köre

A Prémium tartalommal kapcsolatban a Felhasználó következő személyes adatai kerülnek rögzítésre:

A Felhasználó személy adatai:

 • Az érintett vezetékneve
 • Keresztneve
 • E-mail címe

Az Felhasználó vállalkozás adatai:

 • Cégadatok a számlázáshoz (cégnév, EU adószám, ország, város, irányítószám, utca, házszám)

A Weboldal általi konzultációra való bejelentkezéskor a Felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Email cím
 • Cégadatok a számlázáshoz (cégnév, EU adószám, ország, város, irányítószám, utca, házszám)

Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, és az általa megbízott munkatársai férnek hozzá.

Az adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor.

A személyes adatok kezelésének célja a MARK PLUS, s.r.o. mint Szolgáltató és egyben Adatkezelő által biztosított szolgáltatások nyújtása, konkrétan

 • a Felhasználó hozzáférése a Prémium tartalomhoz,
 • az adatok automatizált kezelése,
 • az ügyfelekkel való e-mail általi kapcsolattartás,
 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése,
 • a felhasználók jogainak védelme.

a GDPR – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), illetve a személyi adatok védelméről szóló szlovák 18/2018 Z.z. számú törvény értelmében.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az fentiekben leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – az Általános szerződési feltételekben leírt célokon kívül és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele során a személyes adatok kezelésére a Felhasználó szerződéses kapcsolatának fennállása alatt, illetve a szlovák számviteli és adózási jogszabályok által meghatározott megőrzési kötelezettségek időtartamára vonatkozik.

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A Felhasználó képviseletére jogosult személynek személyes adatai, illetve az egyéni vállalkozó személyes adatai továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A MARK PLUS, s.r.o. mint Szolgáltató, szolgáltatásainak használata során mint Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • SalesAutpilot Kft., Margit krt. 31-33., félemelet 4-5., 1024 Budapest, HU

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli és adózási szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató mint Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó, mint érintett, a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:  janok.julia @ markplus.sk

Levelezési cím: MARK PLUS, s.r.o., Štefánikova 14, 94301 Štúrovo, SK

A Felhasználó a személyi adatok védelméről szóló szlovák 18/2018 Z.z. számú törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Személyi adatok védelmét biztosíto hivatalhoz (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovenská republika) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztató módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a https://vallalkozasszlovakiaban.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-premium-tartalomhoz/ Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

Štúrovo (Párkány), 2020.09.14.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!