Adatkezelési tájékoztató MARK PLUS, s.r.o.

Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a MARK PLUS, s.r.o (továbbiakban Adatkezelő) által a www.vallalkozasszlovakiaban.hu internetes oldalon (továbbiakban Weboldalon) és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse, egyidejűleg közzétegye az ezekhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja jelen Adatkezelési nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt, ezért a Weboldal használata előtt kérjük, olvassa el jelen Adatkezelési nyilatkozatot.

Jelen Adatkezelési nyilatkozat a Weboldalon a látogatók (továbbiakban Felhasználók) által önkéntes hozzájárulással megadott elérhetőségeken hírlevél kiküldéséhez, illetve a honlapon biztosított szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban hírlevelek kiküldése, oktatóanyagok továbbítása a Felhasználóknak (melyek alkalmanként marketing anyagokat tartalmazhatnak) kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

 

Adatkezelő megnevezése és adatai

Adatkezelő cégneve:                   MARK PLUS, s.r.o.

Székhelye:                                      Štefánikova 1774/21, 94301 Štúrovo (Párkány)

Képviseletre jogosult:                 Ing. Júlia Janoková – ügyvezető

IČO (cégjegyzékszám):                35965274,

DIČ (adószám):                              2022086869,

IČ DPH (közösségi adószám):    SK2022086869,

Cégjegyzéki nyilvántartás száma: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, č. 17337/N

E-mail cím:                                      janok.julia@vallalkozasszlovakiaban.hu

 

Adatfeldolgozó megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó cégneve:            SalesAutopilot Kft.

Székhelye:                                      Margit krt. 31-33., félemelet 4-5., 1024 Budapest, HU

DIČ (adószám):                              25743500-2-41

Telefonszám:                                 (+36) 1 490 0172

 

A kezelt személyes adatok köre

A hírlevélre történő feliratkozáskor (SK-HU kis szakszótár által, jövedelemigazolás fordítása által, kétnyelvű nyilatkozat által és a jövőben további információs anyagok letöltése által) a Felhasználó a következő személyes adatait adja meg:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím

A Weboldal általi kapcsolat felvétel esetén a Felhasználó a következő személyes adatait adja meg:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Email cím
 • Telefonszám (nem kötelező)

A Weboldal általi konzultációra való bejelentkezéskor a Felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Email cím
 • Cégadatok a számlázáshoz (cégnév, EU adószám, ország, város, irányítószám, utca, házszám)

Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor.

A személyes adatok kezelésének célja a www.vallalkozasszlovakiaban.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása (melyek alkalmanként marketing anyagokat tartalmazhatnak) a Felhasználóknak, az ügyfelekkel való kapcsolattartás.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján történik saját személyes adatainak kezeléséhez a GDPR – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), illetve a személyi adatok védelméről szóló szlovák  18/2018 Z.z. számú törvény értelmében.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció és a www.vallalkozasszlovakiaban.hu Weboldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve határozatlan ideig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A www.vallalkozasszlovakiaban.hu Weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltató: EXO TECHNOLOGIES spol. S r.o., Košická 6, 82109 Bratislava, SK IČO: 36 485 161, DIČ: 2020004503, IČ DPH: SK2020004503

Adatfeldogozó: SalesAutpilot Kft., Margit krt. 31-33., félemelet 4-5., 1024 Budapest, HU

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni. Erre szolgál továbbá a Felhasználói adatlap, amely minden hírlevél láblécéből elérhető, és amely által a Felhasználó bármikor módosíthatja adatait.

A Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó, mint érintett, a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:  janok.julia@vallalkozasszlovakiaban.hu

Levelezési cím: MARK PLUS, s.r.o., Štefánikova 14, 94301 Štúrovo, SK

A Felhasználó a személyi adatok védelméről szóló szlovák 18/2018 Z.z. számú törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

Hírlevelek

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hírlevelet, illetve marketing anyagokat tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél láblécében elhelyezett link segítségével.

 

Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.vallalkozasszlovakiaban.hu Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

Štúrovo (Párkány), 2019.07.25.

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!