Adatkezelési tájékoztató a DPH (szlovák ÁFA) regisztrációs folyamathoz – MARK PLUS, s.r.o.

 

Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a MARK PLUS, s.r.o (továbbiakban Adatkezelő) által a www.vallalkozasszlovakiaban.hu internetes oldalon (továbbiakban Weboldalon) és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások – DPH (szlovák ÁFA) regisztrációs folyamat elvégzése és adóbevallások benyújtása, illetve a kiküldetés előtt álló munkavállalók bejelentése keretében végzett adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse, egyidejűleg közzétegye az ezekhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a DPH (szlovák ÁFA) regisztrációra, adóbevallások benyújtására és a kiküldetés előtt álló munkavállalók bejelentésére kialakított automatizált folyamatban résztvevők (továbbiakban Megbízók) által megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A DPH (szlovák ÁFA) regisztrációs folyamat megkezdésével a Megbízó elfogadja jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért az erre szolgáló rendszer használata és a DPH (szlovák ÁFA) regisztrációs folyamat megkezdése előtt kérjük, olvassa el jelen Adatkezelési tájékoztatót.

 

Adatkezelő megnevezése és adatai

Adatkezelő cégneve:                           MARK PLUS, s.r.o.

Székhelye:                                              Štefánikova 1774/21, 94301 Štúrovo (Párkány), SK

Képviseletre jogosult:                         Ing. Júlia Janoková – ügyvezető

IČO (cégjegyzékszám):                        35965274,

DIČ (adószám):                                      2022086869,

IČ DPH (közösségi adószám):            SK2022086869,

Cégjegyzéki nyilvántartás száma:   Okresný súd Nitra, oddiel Sro, č. 17337/N

E-mail cím:                                              janok.julia @ markplus . sk

 

Adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó cégneve:          SalesAutopilot Kft.

Székhelye:                                    Margit krt. 31-33., félemelet 4-5., 1024 Budapest, HU

DIČ (adószám):                            25743500-2-41

Telefonszám:                               (+36) 1 490 0172

 

Adatfeldolgozó neve:                Daňový úrad Bratislava

Székhelye:                                    Radlinského 37, 81789 Bratislava, SK

 

Adatfeldolgozó neve:                Národný inšpektorát práce

Székhelye:                                    Masarykova 10, 040 01, Košice, SK

Telefón:                                         +421557979902

Fax:                                                 +421 55 7979 904

Mail:                                                nip@ip.gov.sk

 

A kezelt személyes adatok köre

A DPH (szlovák ÁFA) regisztrációs folyamattal kapcsolatban a Megbízó következő személyes adatai kerülnek rögzítésre:

A kapcsolattartó személy adatai:

 • Az érintett (kapcsolattartó) vezetékneve
 • Keresztneve
 • Telefonszáma
 • E-mail címe

Az ügyvezető / egyéni vállalkozó, illetve vállalkozás képviselőjének adatai:

 • Az érintett (ügyvezető / EV) vezetékneve
 • Keresztneve
 • Titulusa (pl. Dr.)
 • Telefonszáma
 • E-mail címe
 • Lakóhelye – ország, város, irányítószám, utca, házszám
 • Születési száma
 • Születésének dátuma
 • Adóhatósági hozzáférésének jelszója
 • Adóhatósági hozzáférésének OIK kódja
 • Adóhatósági ID kódja

 

A Megbízó munkavállalóinak Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnél történő bejelentésével kapcsolatban a Megbízó a kiküldetés előtt álló munkavállalói következő személyes adatait adja meg:

 • Keresztnév
 • Másik név
 • Vezetéknév
 • Lakóhelye – utca, házszám, város, irányítószám, ország
 • Állampolgársága
 • Születési dátuma

A Weboldal általi konzultációra való bejelentkezéskor a Megbízó a következő személyes adatait köteles megadni:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Email cím
 • Cégadatok a számlázáshoz (cégnév, EU adószám, ország, város, irányítószám, utca, házszám)

 

Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, és az általa megbízott alkalmazottai férnek hozzá.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor.

A személyes adatok kezelésének célja a MARK PLUS, s.r.o. mint Megbízott és egyben Adatkezelő által biztosított szolgáltatások nyújtása, konkrétan

 • a Megbízó DPH (szlovák ÁFA) regisztrációs folyamatának sikeres elvégzése,
 • a Megbízó DPH bevallásai és ellenőrző kimutatásai benyújtása,
 • a Megbízó kiküldetés előtt álló munkavállalóinak Szlovákiai bejelentése,
 • az adatok automatizált kezelése,
 • az ügyfelekkel való e-mail általi kapcsolattartás,
 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése,
 • a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelés jogalapja a Megbízó kontakt személyének, ügyvezetőjének (képviseletre jogosult személyének), illetve munkavállalóinak személyes adatai kezelésére

 • a kontakt személy esetében az érintett hozzájárulása,
 • az ügyvezető / egyéni vállalkozó, illetve a Megbízó képviseletére jogosult személy esetében az érintett hozzájárulása,
 • a kiküldetés előtt álló munkavállalók esetében a szlovák törvények előírásainak való megfelelés

a GDPR – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), illetve a személyi adatok védelméről szóló szlovák 18/2018 Z.z. számú törvény értelmében.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az fentiekben leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – a szerződésben megegyezett célokon kívül és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Megbízott szolgáltatásainak igénybevétele során a személyes adatok kezelésére a Megbízó szerződéses kapcsolatának fennállása alatt, illetve a szlovák számviteli és adózási jogszabályok által meghatározott megőrzési kötelezettségek időtartamára vonatkozik.

 

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A Megbízó kontakt személyének, ügyvezetőjének (képviseletre jogosult személyének), munkavállalóinak személyes adatai, illetve az egyéni vállalkozó személyes adatai továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Megbízó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A MARK PLUS, s.r.o. mint Megbízott szolgáltatásainak használata során az Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • SalesAutpilot Kft., Margit krt. 31-33., félemelet 4-5., 1024 Budapest, HU
 • Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 81789 Bratislava
 • Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01, Košice, telefón: +421557979902 Fax: +421557979904. Mail: nip@ip.gov.sk

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli és adózási szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A Megbízó, mint érintett, a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:  janok.julia @ markplus.sk

Levelezési cím: MARK PLUS, s.r.o., Štefánikova 14, 94301 Štúrovo, SK

A Megbízó a személyi adatok védelméről szóló szlovák 18/2018 Z.z. számú törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Személyi adatok védelmét biztosíto hivatalhoz (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovenská republika) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót a Megbízók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztató módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a https://vallalkozasszlovakiaban.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-dph-regisztracios-folyamathoz/ Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Megbízó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

Štúrovo (Párkány), 2018.09.15.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!